fbpx
El. parduotuvė:
+370 62 055 304
Pr-Pn 08:00-17.00
Pirkimo taisyklės

EL. PARDUOTUVĖS funtastik.lt  PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. Sąvokos
  1.1. Pardavėjas– Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo „Sanifinas“, juridinio asmens kodas 123468429, PVM mokėtojo kodas LT234684219, adresas Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius, Lietuva.
  1.2. funtastik.lt – elektroninė parduotuvė, adresu http://www.funtastik.lt/
  1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, kuris pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą (pvz. DPD kurjeris).
  1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt taisyklės.
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei jas patvirtinus patvirtinant prekių užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt susijusios sąlygos.
  2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės funtastik.lt arba joje pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje funtastik.lt. Pirkti elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt.
 1. Asmens duomenų apsauga
  3.1. Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, funtastik.lt tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais.
  3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas vykdydamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje privalo nežymėti varnelės prie teiginio „Noriu gauti geriausius FUNTASTIK pasiūlymus ir naujienas“. Jei varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1. punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu info@funtastik.ltir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.
  3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  3.3.1. jei yra Pirkėjo sutikimas;
  3.3.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
  3.3.3. duomenų tvarkytojams, su kuriais Pirkėjas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį (apmokėjimus aptarnaujanti įmonė, svetainės talpinimo, serverių nuomos paslaugas teikianti įmonė ir kita);
  3.3.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  3.3.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  3.4. Pirkėjas turi šias teises:
  3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
  3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
  3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
  3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt.
  3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
  3.6. Pirkėjas atsako už pateiktų Asmens duomenų tikslumą ir teisingumą. Tyčia pateikus neteisingus duomenis, Pirkėjo galimybės naudotis funtastik.ltelektronine parduotuve bus apribotos.
  3.7. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už padarinius, jei jų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pateikė neteisingus Asmens duomenis.
  3.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@funtastik.lt iš Taisyklių 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
  3.9. Pirkėjo Asmens duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinio užsakymo dienos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.
  3.10. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės funtastik.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio funtastik.lt elektroninės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės funtastik.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt nurodytais kontaktais.
  3.11. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
  4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje funtastik.ltužpildydamas užsakymo formą svetainėje funtastik.lt (įvesdamas savo vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį);
  4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis (jeigu tai fizinis asmuo): vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, miestą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą; arba įmonės duomenis (jeigu tai juridinis asmuo): įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, miestą, telefono numerį, el. pašto adresą, atstovaujančio asmens vardą, pavardę. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
  4.3. Jeigu užsakytas prekes atsiims kitas asmuo, Pirkėjas pildydamas užsakymo formą, komentaruose, privalo nurodyti to asmens vardą, pavardę ir telefono numerį. Pirkėjas privalo gauti kito prekes atsiimančio asmens sutikimą ir prisiima atsakomybę už tai, kad kito atsiimančio asmens vardas, pavardė ir telefono numeris bus perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
  4.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
  4.5. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą su unikaliu užsakymo numeriu.
  4.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės funtastik.ltduomenų bazėje.
 3. Pirkėjo teisės
  5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje funtastik.ltšių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjo įsipareigojimai
  6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve funtastik.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  6.2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
 5. Pardavėjo teisės
  7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti elektroninės parduotuvės funtastik.ltfunkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
  7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės funtastik.lt veiklą.
  7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės funtastik.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine funtastik.lt.
  7.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.
 6. Pardavėjo įsipareigojimai
  8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės funtastik.ltteikiamomis paslaugomis.
  8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes užsakymo vykdymo metu pirkėjo nurodytu adresu (jeigu užsakymo vykdymo metu pirkėjas pasirinko pristatymo nurodytu adresu paslaugą) arba užtikrinti, kad užsakytos prekės bus pristatytos į pirkėjo pasirinktą UAB Sanifinas fizinę prekybos vietą (jeigu užsakymo vykdymo metu pirkėjas pasirinko, kad prekes atsiims UAB Sanifinas fizinėje parduotuvėje).
  8.4. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  8.5. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
 7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  9.1. Prekių kainos nurodytos eurais įskaitant PVM.
  9.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis funtastik.ltelektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
  9.3. Elektroninėje parduotuvėje nurodytos prekių kainos ir siūlomos nuolaidos gali skirtis nuo analogiškų prekių kainų UAB Sanifinas fizinėse prekybos vietose.
  9.4. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  9.4.1. Per Paysera apmokėjimo sistemą užsakymo pateikimo metu.
  9.4.1.1. Apmokėjimą per Paysera apmokėjimo sistemą galima atlikti jeigu Pirkėjas turi sąskaitą banke ir yra pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį.
  9.4.2. Grynaisiais pinigais jeigu Pirkėjas užsakymo vykdymo metu pasirinko pristatymo nurodytu adresu paslaugą. Pirkėjas negali atsiskaityti grynaisiais pinigais, jeigu užsakymas atsiimamas UAB Sanifinas fizinėje prekybos vietoje.
  9.4.1.2. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio ir grįžtant į elektroninę parduotuvę funtastik.lt neperduodami. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
  9.5.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiami atsiimant prekes UAB Sanifinas fizinėje parduotuvėje arba pristatant prekes kurjeriu.
  9.6. Dovanų kuponas galioja tik su UAB „Sanifinas“ antspaudu, atsakingo asmens parašu ir unikaliu numeriu. Kuponas galioja 3 mėn. nuo kupono įsigijimo dienos. Kuponu galima atsiskaityti „FUNtastik“ ir „LIMPOPO“ žaislų parduotuvėse. Kuponas į piniginę vertę nekeičiamas. Parduotuvių sąrašą rasite internetinėje svetainėje www.funtastik.lt
  Atsiskaičius kuponu, kuponas yra paimamas ir negrąžinamas.
 8. Prekių pristatymas
  10.1. Prekės pristatomos į Pirkėjo užsakymo metu pasirinktą UAB Sanifinas fizinę parduotuvę arba pirkėjo nurodytu adresu užsakymo vykdymo metu.
  10.2. Prekės į Pirkėjo užsakymo metu pasirinktą UAB Sanifinas fizinę parduotuvę pristatomos nemokamai.
  10.3. Pirkėjas užsakymo vykdymo metu nurodytu telefonu gavęs patvirtinimą, kad prekės jau yra pristatytos į pasirinktą UAB Sanifinas fizinę parduotuvę, gali atvykti jas atsiimti.
  10.4. Prekių pristatymo Pirkėjo užsakymo metu nurodytu adresu kaina yra 3.00 Eur.
  10.5. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti ir privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai ir Pirkėjas pretenzijų neturi.
  10.6. Prekių pristatymo į UAB Sanifinas fizinę parduotuvę arba Pirkėjo nurodytu adresu terminas yra 2-4 darbo dienos nuo užsakymo gavimo.
  10.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 9. Prekių kokybės garantija
  11.1. Kiekvienos funtastik.ltparduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 10. Prekių grąžinimas ir keitimas
  12.1. Jei pripažįstama, kad prekė yra brokuota, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  12. 1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  12. 1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  12. 1.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  12. 1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  12. 1.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 12.1. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.1. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 12.1. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  12.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti nepatikusias prekes laikydamasis šių sąlygų:
  12.2.1. Nenaudota, nepažeista ir prekinės išvaizdos nepraradusi prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje;
  12.2.2. Pardavėjui apie sutarties atsisakymą turi būti pranešta elektroniniu paštu funtastik@dream-group.lt;
  12.2.3. Pranešimas turi būti pateiktas per 7 darbo dienas nuo užsakymo pristatymo dienos;
  12.2.4. Kokybiškų prekių grąžinimo ir pristatymo kaštus padengia Pirkėjas.
  12.3. Atsisakius prekių už jas sumokėti pinigai grąžinami  per 15 darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos į Pirkėjo nurodytą sąskaitą arba išmokama grynaisiais.
  12.4. Grąžinant prekę (-es) būtina pateikti jos (-ų) įsigijimo dokumentą – čekį, sąskaitą faktūrą bei užpildytą grąžinimo dokumentą.
  12.5. Nepateikus čekio ar sąskaitos faktūros pretenzija netenkinama.
  12.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  12.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
  12.7. Įsigytas dovanų kuponas yra negrąžinamas ir į piniginę vertę nekeičiamas.
 11. Atsakomybė
  13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve funtastik.lt.
  13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  13.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  13.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis elektronine parduotuve funtastik.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje funtastik.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
  14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  14.3. Pardavėjo taikomos nuolaidos nesumuojamos, tačiau visais atvejais galioja Pirkėjui palankesnė (didesnė) nuolaida.
 13. Apsikeitimas informacija
  15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu funtastik@dream-group.lt
 14. Baigiamosios nuostatos
  16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kita informacija.

Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013
Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.
EGS platforma – paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.
EGS platforma prieinama adresu:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mes-rusiuojam-tik-logo

kaina24 logo